گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 555
تاریخ ثبت 1439/02/15
ختم سوره توحید

شنیده شده است که برای اینکه در طول روز گناه نکنیم 11 بار سوره توحید را در شروع روز تکرار کنیم . آیا این مطلب صحت دارد ؟ و اگر دارد آیا اجازه عامی مبنی بر انجام آن وجود دارد ؟
هوالعلیم
قرائت سورهی توحید به هر مقدار مانعی ندارد و نیاز به اجازه ندارد.