گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 556
تاریخ ثبت 1439/02/15
ختم نادعلی کبیر برای حاجت

آیا می توان ختم نادعلی کبیر را برای بعضی حاجات مشروعه انجام داد ؟
هوالعلیم
اشکال ندارد.