گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 557
تاریخ ثبت 1439/02/15
خواست سالك فقط وصول به مرتبه به توحيد است

با عرض سلام خدمت حضرت آیت اللَه طهرانی دام ظله
لطفاً بفرمایید نظر حضرت علامه طهرانی در مورد فروع استحسانی و استنباطی متصوفه چه بود ؟ آیا این موارد بدعت به شمار نمی آید مانند سماع .
ایا عارف و سالک از خدا هیچ طلبی نداشته تنها از خدا خدا را می خواهد و هیچ دعایی نمی کند و همه امورش را به او سپرده وتوکل می کند.
ایاافرادی که به مشاغل ازاد اشتغال دارند و از تحصیل علوم حوزوی بی بهره اندمیتوانند به مقامات عالی عرفانی دست پیدا کنند اگر ممکن هست لطفاً بفرمایید چگونه؟
هوالعلیم
1
انجام اموری که با ملاکات و مبانی کلیّه شرع منافاتی نداشته باشد اشکالی ندارد .
2 عارف تمام هم و غمش وصول به مرتبه توحید است و هیچ خواست دیگری ندارد .
3 مانند سایر افراد می توانند قدم در راه بگذارد و به مقصد برسند.