گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 565
تاریخ ثبت 1439/02/15
راه رسیدن به خضوع و خشوع در برابر پروردگار

اینجوری که علما خصوصا علامه طهرانی تاکید میکنند اینکه انسان باید در مقابل خداوند تسلیم محض باشند،این تسلیم شدن و مطیع محض بودن در نزد خداوند برای ما اثبات نشده و ان را نمی فهمیم و طبیعی است که نفس مان ، از مطیع محض بودن وجودی که ان را نمی شناسیم ممانعت می کند و خیلی برایمان سخت است که اینقدر که حضرت علامه گفته اند تواضع و خشوع در نزد خداوند داشته باشیم. ما را از این سردرگمی نجات دهید...
هوالعلیم
به هر مقدار که میتوانید عمل نمائید.