گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 57
تاریخ ثبت 1439/02/15
چرا خالق در آیه فتبارک اللَه الاحسن الخالقین به صورت جمع آمده است؟

با سلام و عرض احترام! خداوند احد است منظور از فتبارک اللَه الاحسن الخالقین که خالق جمع آمده است را لطفا توضیح فرمایید.
هوالعلیم
خالق به معنای سازنده و بوجود آورنده است یعنی از میان همه سازندگان و خلق کنندگان در این عالم خداوند از همه نیکوتر و پسندیده تر خلق می نماید.