گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 571
تاریخ ثبت 1439/02/15
سن سیر الی اللَه برای جوانان

آیا سن 21 سال برای شروع رسیدن به خدا یا همان مراقبت هایی که سالک باید داشته باشد دیر است؟
هوالعلیم
در هر سنّ و هر موقعیّتی راه به سوی خدا باز است.