گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 575
تاریخ ثبت 1439/02/15
سیر و سلوک راه عقل است یا عشق

آیا در سیروسلوک باید از عقل هم استفاده نماییم یا باید عاشق خداوند باشیم و از راه دل به او برسیم ؟
هوالعلیم
عقل موهبتی است الهی که راه صواب را از خطا متمایز می کند ، چگونه است که خداوند این موهبت را به انسان عطا می کند اما از استفاده واستشاره از او در راه رسیدن به قربش منع می کند؟این مطالب عقلاً و شرعاً و تجربتاً مردود می باشد.