گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 578
تاریخ ثبت 1439/02/15
سیرو سلوک

میخواستم بدانم مراتب سیرو سلوک چگونه است درضمن چند درصد از سیر و سلوک به ریاضات بستگی دارد اذکار چقدر تاثیر دارند درضمن برای من که16 ساله ام هم هم ممکن است مکاشفه ایجاد میشود
هوالعلیم
رساله لب اللباب و سیر و سلوک بحرالعلوم را مطالعه بفرمایید.