گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 579
تاریخ ثبت 1439/02/15
سیرو سلوک و خانواده

وقتی می فهمیم باید برای خدا کار کنیم .حرکت کنیم عمل کنیم . باید از خیلی ازامور پرهیز کنیم مثلا به خیلی از مهمانیها نرویم .در خیلی از مجالس از خیلی از بحثها خودداری کنیم بطور کلی کمتر برویم کمتر بیاییم کمتر صحبت کنیم و خیلی از اموری را که تا به امروز فقط صرف اینکه عرف بوده اند انجام می دادیم انجام ندهیم . در این موقع است که با مخالفت شدید خانواده روبرو می شویم زیرا آنها می خواهند طبق رسم ورسوم و حرف و حدیث رفتار کنند .با آنها چه کنیم و چگونه عمل کنیم ؟
هوالعلیم
باید با روشی متین و مؤدب به آداب انسانی و اسلامی با آنها برخورد نمائیم و اگر به آنها توضیح دهیم که شرکت در این امور برای انسان ضرر روحی و چه بسا جسمانی و کدورت و خستگی دارد آنان بپذیرند وانسان را معاف گردانند.