گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 58
تاریخ ثبت 1439/02/15
چرا در بيشتر آيات قران وعده هاي بهشتي به مردان داده ميشود؟

چرا در بيشتر آيات قران وعده هاي بهشتي به مردان داده ميشود؟ مثل آيات 33 34سوره نبا و يا الرحمن و غيره
هوالعلیم
به جهت غلبه رجولیّت که همراه با نوعی ابراز عفاف و حرمت است.