گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 580
تاریخ ثبت 1439/02/15
شناخت ولی خدا

ولی خدا را چگونه میتوان تشخیص داد؟
اين مطلب در جلد دوّم اسرار ملكوت توضيح داده شده است .