گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 581
تاریخ ثبت 1439/02/15
قدم اول در شناخت خدا چیست؟

سلام علیکم. قدم اول در شناخت خدا چیست و چگونه می توان بدان دست یافت! خدانگاه دارتان
هو العلیم
شناخت خدا قدم اول و دوّم ندارد باید در راه سیر و سلوک قدم گذاشت تا به معرفت حق رسید.