گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 583
تاریخ ثبت 1439/02/15
کراهت خوابیدن در بین الطلوعین

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
1 آیا خوابیدن نیم ساعت به غروب آفتاب کراهت دارد؟
2 الف) آیا در زمان بین نماز مغرب و عشاء خوابیدن کراهت دارد؟ب) آیا این حدیث صحیح است که در بین زمان نماز مغرب و عشاء(علاوه بر بین الطلوعین) روزی میدهند و اگر بخوابیم از روزی محروم میشویم؟
3 آیا بعد از بین الطلوعین خوابیدن کراهت دارد؟(اگر بله تا چند ساعت بعد؟)
4 خواب بعد از عصر که در روایات آمده کراهت دارد آیا صحیح است؟اگر بله منظور چه زمانی است؟(چند دقیقه به غروب، بعد از عصر میباشد؟)
5 توفیقاتی که در شب پیدا میکنیم به واسطه ی روزی دادن خدا در چه زمانی است؟(مثلا شب جمعه توفیقات یا سلب آنها برای ما ایجاد میشود، این مسئله در صورت روزی دادن در بین الطلوعین پنج شنبه صبح است؟یا وقت دیگری؟)
شکرا جزیلا.
هو العلیم
1ـ خوب نیست.
2ـ اشکال ندارد ولی بهتر است انسان نخوابد و بعد از بین الطلوعین مانعی ندارد. توفیقات علل مختلف دارد و منحصر به بیداری بین الطلوعین نیست.