گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 586
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیّت ارتباط با ولی خدا در مسائل شخصی

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم حضرت آية اللة حاج سيد محمد محسن حسيني طهراني همانطوری که در کتاب اسرار ملکوت جلد 1 بیان داشته اید.انسان برای کمال ،احوالات شخصی خود را نیز به ولی خدا بسپارد.بنده نیز برای این امر که نیمی از کمال در گرو آن است چگونه عمل نمایم؟ با تشکر
هوالعلیم
پاسخ مفصّل در کتاب اسرار ملکوت جلد سوّم وجود دارد.