گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 588
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت استماع سخنان بزرگان

به نام خدا در هنگام گوش دادن به سخنان بزرگان از طریق سی دی و... دراز کشیدن یا خوردن غذا و... بی احترامی محسوب میشود؟
هوالعلیم
خیر