گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 591
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت گفتن ذکر یونسیه

در رابطه با ذكر يونسيه كه خيلي معروف است آيا بايد بصورت سجده با هفت عضو(هفت عضو ،پيشاني دو زانو دو انگشت پا دو كف دست) انجام گيرد.
هوالعلیم
همین که در سجده باشید کافی است.