گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 593
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت نفی خواطر

با سلام
برای نفی خواطر اساتید دستور به توجه به نفس میدهند، حال اگر امکان دارد در این مورد توضیح مناسبی ارائه دهید و سؤال بعدی این که آیا این توجه باید با چشمان باز باشد یا بسته؟
با تشکر
هوالعلیم
توجه به نفس در اولین مرتبه آن به معنای زدودن هر گونه خطور و تصور ذهنی و خالی نمودن ذهن از صفات و ملکات و صور روزمره است .البته مراتب دیگری نیز دارد . و طبعاً باید چشمها بسته باشد تا نتیجه بهتر حاصل شود.