گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 599
تاریخ ثبت 1439/02/15
گفتن یا لیتنا کنا معکم

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
مضمون حديثي اين است كه اگر ميخواهيد در ثواب شهداي سيدالشهداء شريك باشيد، هرگاه حضرت را ياد كرديد بگوييد : يا ليتني كنت معكم فافوز فوزا عظيما. با توجه به اينكه من ميدانم آنقدر اخلاص ندارم كه اگر زمان حضرت بودم از اصحاب آن حضرت باشم، آيا باز هم بهتر است اين جمله را بگويم؟
باتشکرفراوان.
هوالعلیم
بلی.