گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 60
تاریخ ثبت 1439/02/15
شان نزول قرآن

1. چرا افراد مختلف با داشتن يك پيش فرض معين به سراغ قرآن مي‌روند ولي جواب‌هاي متفاوت برداشت مي‌كنند؟
2. جايگاه و نقش آراء مفسران در تفسير قرآن چيست؟
3. حجيّت و نقش شأن نزول در تفسير قرآن چگونه است؟
4. نقش شبهات نو ظهور در فهم معارف ديني چيست؟
هوالعلیم
1 طبیعی است که پاسخ مطابق با پیش فرض خواهد بود نه بیشتر .
2 چنانچه پاسخ این مطلب داده شد مفسر در تفسیر باید به آن دو نکته که عرض شد توجه کند.
3 شأن نزول صرفاً جهت ارائه طریق است نه بیشتر.
4 شبهات حکایت از جهل و نافهمی و قصور در معرفت دینی دارد و صرفاً برای تحقیق بیشتر درمفاهیم آیات مفید است .