گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 611
تاریخ ثبت 1439/02/15
مسیرهای مختلف امتحان

مگه گفته نمی شه خدا هر کسی رو در برابر ما و در مسیر ما قرار می ده برحسب شخصیت خودما هست.من خودم ادم هوس بازی نیستم اما هر کی در مسیر من قرار می گیر ادم هوس باری
اخه برای چی؟
هوالعلیم
ممکن است این امور برای امتحان و کسب مراقبه بیشتر باشد.