گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 618
تاریخ ثبت 1439/02/15
معنای سیر و سلوک

آیا سیر و سلوک یک اصطلاح خاص است یا اینکه سیر به یک معنی و سلوک به معنی دیگر است؟
بسم اللَه الرحمن الرحیم
خیر هر دو به معنای حرکت و پیمودن راه خدا است. و أنَّ هذا صراطی مستقیماً فَاتّبعوه و لا تَتّبعوا السُبُل فَتَفَرَّقَ بِکُم. سیر الی اللَه و سلوک الی اللَه هر دو بمعنای واحد است.