گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 621
تاریخ ثبت 1439/02/15
مفهوم فتح باب، زمان قمر در عقرب

به نام خدا.
قمر در عقرب را چگونه محاسبه میکنند و ماچطوری بفهمیم که مثلا امروز قمر در عقرب است
2. فتح باب چیست یعنی بعد از فتح باب چه چیزهایی رؤیت میشود؟
3.برای شروع بهتراست چه کارهایی انجام بدهیم؟
4.وقتی عذر شرعی داشتیم این سیر متوقف میشود؟
هوالعلیم
1 برخی از تقویم ها نوشته اند.
2 فتح باب به معنی إدراک و بینش انسان نسبت به مصالح و مفاسد خویش است.
3 آنچه تکلیف شرع و رضای الهی است بجای آورید.
4 خیر