گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 623
تاریخ ثبت 1439/02/15
مقدار و کیفیت خواب برای سالکان

بسم اللَه الرحمن الرحیم
1 دقیقا چند ساعت خواب در طول 24ساعت برای سالک لازم است؟
2 خواب قیلوله زمانش چه وقتی است؟ اگر خواب قیلوله چند ساعت شود استحبابش از بین میرود؟
3 اگرسالک بعد از بین الطلوعین 3یا4 ساعت (در طول سال) بخوابد مکروه میباشد (البته مجموع خوابش بیش از هشت ساعت در طول شبانه روز نشود)؟
هوالعلیم
1 هر کس باید ملاحظات خاص خودش را مدّ نظر قرار دهد.
2 قبل از ظهر و حدود یک ساعت.
3 خوب نیست.