گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 624
تاریخ ثبت 1439/02/15
ملاک صحت مکاشفات

بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام مکاشفاتی که در بین الطلوعین برای سالک پیش می آید ممکن است شیطانی باشند؟ چطور تشخیص دهیم الهی بودن آنها را؟
هوالعلیم
سالک باید یا خود دارای میزان و معیار باشد یا اینکه آنها را به شخصی خبیر و بصیر بازگو کند.