گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 628
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوه شروع سیر الی اللَه برای جوانان

من دختر خانم 21 ساله هستم من حدود 3سال هست که می خواهم به خدا نزدیک شوم یعنی با توجه به مقالات می خواهم سالک واقعی باشم از ته دل می خواهم مانند راه مرحوم علامه طهرانی و مرحوم علامه طباطبایی که رسیدن به خدا است می خواهم مانند آن بزرگواران باشم چکار باید کنم ؟ از کجا شروع کنم؟ نمی دانم چه باید کنم و من خیلی ترس دارم که نتوانم این راه را به خوبی ادامه بدهم چون کمی در اجرای دینم کوتاهی میکنم امر فرمایید ما جوانان چه باید کنیم ؟ من واقعا می ترسم و ترس از گناه!
هوالعیلم
به سخنرانی ها و کتاب های علّامه طهرانی توجّه کنید.