گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 629
تاریخ ثبت 1439/02/15
نزدیک ترین راه وصول به خدا

بسم اللَه الرّحمن الرّحیم
با سلام و عرض ادب واحترام
نزدیکترین باب مفتوح خود خدا کدام است؟ اگر دعاست کدام دعا؟ اگر توبه است چه توبه ای؟ میخواهم با خود خدا حرف بزنم و مطالب و حاجات مادی و معنوی ام را با او در میان بگذارم و از او بخواهم و او هم به من عطا کند؟ عطای غیر محدود و مبارک. دلم برای خدا , برای پیامبر برای امام معصوم تنگ شده است. دلم برای مثال و مَثَل خدا تنگ شده است. سلام من بر روح و روان امثال خدا. آیا آنها جواب سلام مرا می دهند تا به سوی قدس مطلق، پرواز کنم؟
هوالعلیم
آنچه از مضامین آثار بدست می آید و برهان عقلی نوید آنست نفوس مقدسۀ معصومین علیه السلام باب اللَه و حبل اللَه و صراط اللَه می باشند. و انسان برای تحصیل تجرّد و تقرّب و عبور از مهالک نفسانی و حجابهای غیب باید از آن ذوات مقدسّه مدد جوید و از آنان استمداد نماید.متأسفانه امروزه این نکتۀ حیاتی از میان جوامع مسلمین رخت بربسته و شیعیان نیز به بهانه اتّصال مستقیم به ذات پروردگار آنرا به بوته نسیان سپرده اند، توجّه و توسّل به حضرت بقیة اللَه ارواحنا فداه که ریسمان ممدود بین پروردگار و مخلوق می باشند همانند اکسیری است که مس وجود ما را به طلا مبدّل می سازد و ما را در مسیر و مکتب او پایدار و ساعی می گرداند.
توجه به آن بزرگوار یعنی تطبیق جمیع برنامه زندگی بر طبق خواست و رضای او و این مسئله است که انسان را از کریوه های عالم نفس رها می گرداند و به عالم تجرّد متصل می نماید. و اما مسئله دعا و توبه، در هر حال انسان باید خود را نسبت به اعمال خویش تائب فرض نماید و از خداوند استمداد نماید که او را موفّق به انجام عمل مرضیّ خویش گرداند.