گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 634
تاریخ ثبت 1439/02/15
اولویت امور منزل بر انجام امور مستحبی

بسم اللَه الرحمن الرحیم
برای خانمی که همیشه اعمال مستحبی اش با کارهای منزل و بچه داری تداخل دارد کدام باید در اولویّت باشد؟
هوالعلیم
امور منزل مقدّم است در ضمن می توان حتّی با انجام امور منزل کارهای مستحبّی را نیز انجام داد.