گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 635
تاریخ ثبت 1439/02/15
ایا زنان میتوانند بالاتر از مقام مادران ائمه برسند؟

ایا مخدرات میتوانند بالاتر از مادران ائمه برسند
2.اثرات خوب پوشیه چیست
3.خدمت به ائمه خیلی بالاست پس چرامادرامام رضاعلیه السلام به خاطر عبادت خوددایه برای امام اورد ایاازمقام امام اطلاعی نداشت4
.حضرت زهرا سلام اللَه علیه وقتی امیر رادید که سرروی زانو ی کنیز گذاشته ناراحت شد دلیل ناراحتی اوچه بود
5.اگر کسی باسلوک مراحلی راطی کردبعدباگناه فرودامد حلااگردوباره خواست شروع کند ازهمان اول مراحل راطی میکند یا به بقیه انها ادامه میدهد
6.ایاتمام مراحلی که اولیا ویا هر سالک انها راطی میکندیکی میباشدبه فرض مرحله یک سید حدادبا علامه ودیگراولیا یکیست باتشکر لطفا برای مادعا کنید
هو العلیم
1ـ هر کس به مقدرا سعه وجودی خود می تواند به کمال در همان وسعت وجودی برسد و امور همه بندگان در دست خداست. انسان نباید به این مسائل فکر کند بلکه باید به این نکته بیندیشد که کمالی را که خداوند برای دیگران مقدّر فرموده آیا برای او نیز قابل وصول است یا خیر که قطعاً پاسخ مثبت خواهد بود.
2ـ پوشیه کاملاً صورت زن را از نگاه اجانب محفوظ می کند البتّه اگر زن بتواند به نوعی دیگر از عهده این کار برآید پوشیه لازم نیست.
3ـ مادر امام علیه السلام شاید برای رفع خستگی نسبت به کارهای روزانه اقدام کرده است نه صرفاً برای پرستاری از فرزند خود .
4ـ حضرت فاطمه زهراء سلام اللَه علیها ازاین مسئله ناراحت نشد که چرا چنین شده است بلکه احساس نموده شاید نسبت به همسرش آنطور که خود او توقّع دارد، نتوانسته است ربط و پیوند شایسته و بایسته را به انجام برساند .
5ـ توبه باعث آمرزش می شود و سالک به راه خود ادامه می دهد.
6ـ تمام سلاک باید مراحل سیر را یکی پس از دیگری طی کنند.