گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 640
تاریخ ثبت 1439/02/15
حیض

من تحقیقی راجع به تاثیر حیض زنان در سلوک آنها وبرنامه عبادی در این دوره دارم.حال درخواست من راهنمایی شما و معرفی کتابهایی در این زمینه می باشد؟ با تشکر
هوالعلیم
مسئله ی چندان مورد توجه و قابل استفادهای نخواهد بود. بهتر است آن را پیگیری نکنید.