گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 641
تاریخ ثبت 1439/02/15
خارج شدن زن از منزل بعد از غروب آفتاب

سلام بیرون رفتن زن شب هنگام از نظر اخلاقی چگونه است؟
هوالعلیم
خوب نیست.