گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 647
تاریخ ثبت 1439/02/15
تصویر گناهان چگونه از ذهن انسان پاک می شود.

چه کنم تا صورت گناهان گذشته از ذهنم پاک شود؟
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سیر الی اللَه موجب تحول و تغیّر درونی نفس و توجه او بسوی خدا خواهد گشت و طبیعتاً بین انسان و اعمال گذشته فاصله و حجاب خواهد انداخت . اُولئکَ یُبَدِّلُ اللَه سیئاتهم حسنات اگر انسان واقعا بسوی خدا حرکت کند و از کردار گذشته توبه نَصوح نماید این حالت پیدا خواهد شد