گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 65
تاریخ ثبت 1439/02/15
معنای (لعلّ) در زبان قرآن کریم

در قرآن كريم الفاظي نظير لعلّ و مانند آن آمده است آيا اين لفظ به ‏همان معني كه در بين مردم رايج است (كه نشانه شك و ترديد و عدم يقين ‏است) به كار رفته يا نه؟
هوالعلیم
لعلّ در زبان قرآن به معنای امید و توقع حصول شی است نه شک و شبهه در آن .