گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 655
تاریخ ثبت 1439/02/15
اسم اعظم

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم 1 علت آنکه ائمه 72 تا از اسم اعظم را میدانند و یکی را نمیدانند چیست؟ آنها که مندک در خدا شده اند، پس علت اینکه یک اسم را نمیدانند چه میباشد؟ 2 اولیای الهی هم مانند ائمه 72 اسم اعظم از 73 تا را میدانند؟ با تشکر فراوان
هوالعلیم
آن اسم همان اسم مرید است که به اراده و مشیّت خداوند برمی گردد.