گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 66
تاریخ ثبت 1439/02/15
معنای ایمان به عالم غیب

باسلام معنی واقعی آیه 3 سوره بقره یعنی " آن کسانیکه به جهان غیب ایمان دارند و نماز به پادارند چیست ؟جهان غیب و برپا داشتن نماز را توضیح دهید ؟اگر کتاب یا تفسیر خاصی مد نظر میباشد را معرفی کنید ؟
هوالعلیم.
ایمان به عالم غیب یعنی ارتباط با ذات الهی و اعتقاد به وجود مبدأ حیّ و فعّال ما یشاء که لازمهی آن حرکت به سوی آن مبدأ حیات است و نماز این حرکت و ربط را ایجاد میکند.