گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 661
تاریخ ثبت 1439/02/15
بقاء عین ثابت در مقام فنا

آیا بعد از فنا ، در مقام بقای باللَه ، از نظر عرفا عین ثابت باقی است؟
هوالعلیم
بلی.