گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 663
تاریخ ثبت 1439/02/15
شرح یک رباعی

حضرت آية اللة حاج سيد محمد محسن حسيني طهراني باسلام لطفا اگر امکان دارد این رباعی راشرح نمایید:
برعقل چوکشف پرده ها بود محال عقل از پس پرده کرد از عشق سؤال:
تا هست رونده, هستی اوست حجاب ورنیست شود,که بهره یابد زوصال؟
هوالعلیم
ظاهرا ـ واللَه العالم ـ مقصود شاعر این است که وصال محبوب و دیدار حضرت حق با وساطت عقل محال خواهد بود زیرا عقل در حیطۀ وجود و هستی، مدار و محوریّت دارد و با وجود هستیِ استقلالی، دیگر مجالی برای هستی محبوب باقی نمی‌ماند پس باید با وساطت عشق که موجب فناء ذات عاشق در تجلیّات معشوق خواهد بود و نابودی هستی عاشق را در پی خواهد داشت به وصال و لقاء محبوب رسید.