گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 666
تاریخ ثبت 1439/02/15
مطالعه کتب اصیل عرفانی

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
1. عدم رد سلام در نامه يا نت (همینجا مثلا) با توجه به ادله چه حکمی دارد؟!!!
2. مطالعۀ کتب عرفایی همچون شیخ اکبر و شیخ کبیر، چه مقدار در فتح ابواب، حل مشکلات و عبور از معضلات، علما و عملا مفید است؟
3. اگر مفید است آیا برای هر سه دسته مبتدی متوسط و منتهی توصیه می شود؟
متشکرم
هوالعلیم
1 وجوب ردّ سلام مربوط به سلام شفاهی و مخاطب واحد است و کتابت سلام در نامه تکلیفی الزامی نمی آورد و گرچه مستحب است انسان در قلب خود و یا لساناً به نویسنده پاسخ دهد .
2 کتب حضرت شیخ محیی الدین عربی رضوان اللَه علیه منوط به معرفت وافی نسبت به مبانی فلسفه و عرفان است و هر کسی نمی تواند استفاده کند.