گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 667
تاریخ ثبت 1439/02/15
مطالعه کتب علامه طهرانی

اینجانب دانشجوی سال اول رشته برق می باشم. آیا خواندن کتب علامه طهرانی رضوان اللَه تعالی علیه نیاز به دستور خاص دارد؟ در غیر اینصورت آیا جهت مطالعه می بایست ترتیب خاصی جهت سیر مطالعاتی اتخاذ شود؟
بسم اللَه الرحمن الرحیم
خیر احتیاج به دستور ندارد و ترتیب خاصی نیز ضرورت ندارد.