گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 673
تاریخ ثبت 1439/02/15
چرا انسان باید به کمال برود؟

چرا انسان باید به کمال برود؟ وچرا خداوند نفس اماره را خلق کرد؟چرا خداوند انسان را آزمایش می کند؟
هوالعلیم
رسیدن به مرحله کمال به معنای تحقّق علت غائیه است وطبیعی است که درهر چیزی حرکت از استعداد به فعلیّت و از نقص به کمال خود عین حسن در جمال است و این مسئله نیاز به علّت و اثبات ندارد و بر این اساس خلقت نفس امّاره برای همین منظور است اگر انسان نفس امّاره نداشت دیگر انسان و اشرف مخلوقات نبود و در حد ملائکه باقی می ماند و از آنها نمی توانست برتر شود پس نفس امّاره خود نعمت بسیار بزرگی است که خداوند برای عبور انسان و وصول به مرتبه علیاء به آن احتیاج دارد و باید بوسیله آن انسان از آزمایش بیرون آید.