گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 679
تاریخ ثبت 1439/02/15
شیخ رجبعلی خیاط

نظر شما در مورد شیخ رجبعلی خیاط چیست در صورتی که نقدهای زیادی بر افعال وسخنان و ادعاهای او در کتاب اقای ری شهری می باشد که آن کتاب نقد منتشر شده لطفا نظرتان رابگویید؟
هو العلیم
پاسخ این مطلب انشاء اللَه در کتاب سرّالفتوح از مرحوم علامه والد قدس اللَه سره خواهد آمد.