گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 682
تاریخ ثبت 1439/02/15
عدم تعصب در شناخت حقیقت

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم با توجه به اینکه شما در عنوان 151 به این مضمون فرمودید که ما نباید نسبت به هیچ چیزی تعصب داشته باشیم و فرمودید که حتی اگر کتاب شمر به دست شما برسد، آن را میخوانید و چون نویسنده اش شمر است با تعصب با آن برخورد نمی کنید به علت آنکه شاید یک جملۀ حقی در آن باشد: 1 اگر نویسندۀ بعضی از کتابها، فرد منحرفی مثل شریعتی باشد، آیا خواندن کتابهای این افراد کدورت می آورد؟
2 اگر افراد عادی نتوانند صحت و سقم مطالب چنین کتابهایی را تشخیص بدهند، خواندن این کتابها برای آنها چطور است؟
3 آیا فقط افراد خبیر و بصیر میتوانند چنین کتابهایی را مطالعه نمایند و برای افراد عادی ممنوع است و ایجاد کدورت مینماید؟
4 فرد خبیر و بصیر چه شخصی است؟
5 چگونه افراد عادی نسبت به چنین کتابهایی تعصب در نخواندنشان نداشته باشند؟ (با توجه به اینکه نویسنده ی آن را فرد منحرفی میدانند و صحت و سقم مطالبش را تشخیص نمیدهند.) با تشکر فراوان.
هوالعلیم
1
آری کدورت می آورد.
2
صحیح نیست.
3
بلی کدورت و انحراف و ظلمت می آورد.
4
فرد خبیر کسی است که نسبت به موازین اطّلاع و إشراف دارد و خواندن این مطالب او را منحرف نمی کند.