گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 683
تاریخ ثبت 1439/02/15
عکسهای گالری تصاویر

سلام علیکم
با توجه به قرار گرفتن تعدادی عکس در قسمت گالری تصاویر که نقش لفظ جلاله اللَه را در طبیعت نشان میدهد این سؤال مطرح است که آیا برای عبرت این عکسها قرار گرفته و یا برای ایمان ؟ با توجه به اینکه اینگونه امور امکان ساخته شدن بویسله آدمی از روی عمد را دارد و یا حتی از طریق ایجاد توسط نرم افزارهای ویرایش عکس این امکان فراهم است حجیت این امور چگونه است که در این سایت معظم قرار گرفته است؟
ضمنا اگر موارد خلاف حق زمانی با همین شکل در طبیعت ظاهر شود تکلیف چیست؟
هوالعلیم
البته چه اشکالی دارد که قدرت خداوند به این صورت تجلّی شده باشد؟ و اگر انسان یقین به راه و مرام و مکتب خود داشته باشد، مواجهه با موارد خلاف تاثیری در ایمان او نخواهد گذاشت. مانند تمثل شیطان به صورت امام علیه السلام که موجب اغواء افراد میگردد.