گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 684
تاریخ ثبت 1439/02/15
علت دلگیری و غم در عصر جمعه

علت اینکه در عصر جمعه اغلب آدم ها حالت دلگیری و غم دارند چیست ؟
هوالعلیم
حالت غم نیست بلکه نوعی توجه تحت تأثیر شرائط خاص آن زمان است.