گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 688
تاریخ ثبت 1439/02/15
لا اله الا اللَه حصنی و مقام توحید فعلی

لا اله الا اللَه حصنی و مقام توحید فعلی حق یعنی چه؟
هوالعلیم
این فقره به معنای فنای جمیع افعال خارجیّه و جمیع صفات و جمیع ذوات در ذات و صفات و فعل حضرت حقّ و فقط اختصاص به توحید فعلی ندارد.