گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 69
تاریخ ثبت 1439/02/15
مقصود از آسمان و زمین در آیه قرآن

تفسير انفسي ايه 133 سوره ال عمران با توجه به كلمه عرض با توجه به اينكه خود زمين در داخل اسمان قرار دارد
هوالعلیم
منظور از سماوات در این آیه چنانچه در کتاب افق وحی توضیح داده شده است آسمانهای عالم مادّه و معنا می باشد و زمین گرچه در آسمان عالم مادّه قرار دارد ولی انسان در مواجهه با آسمان ،زمین را ملاحظه نمی کند.