گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 693
تاریخ ثبت 1439/02/15
تبدیل انتظار به حضور

چگونه مى توان انتظار را تبديل به حضور نمود ؟
هوالعلیم
با رعایت مبانی و دستورات سلوکی!