گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 694
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوه محاسبه خمس

اینجانب حقوق بگیر بوده و چنانچه سال خمسی بنده با اول ماه مقارن شود آیا حقوق بنده شامل خمس میگردد؟
هوالعلیم
آنچه را که مربوط به قبل از اوّل ماه است باید محاسبه گردد.