گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 695
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم نشستن بر سر سفره مختلط

باسلام خدمت حضرتعالی اگر رعایت اجتناب از سفره مشترک بین زن و مرد نامحرم موجب عسر و حرج و قطع روابط فامیلی حتی منزل پدر و مادر بشود ضروری است با توجه به اینکه به نظر آنها این امور موافق فتاوای مراجع آنها نیست؟ آیا صرف سر یک سفره نشستن موضوعیت دارد یا اگر انسان بتواند نگاهش را از ازسفره بلند نکند کافی است؟ اگر سر یک سفره باشند ولی نامحرم ها با یکدیگر صحبت نکنند باز هم حرام است؟ باتشکر
هوالعلیم
اگر در جائی بنشیند که نامحرم نتواند او را ببیند و او نیز او را نبیند در این صورت که ضرورت است ایرادی ندارد.