گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 696
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم نشستن زن ومرد نامحرم بر سر یک سفره

آیا سر سفره با نامحرم نشستن از نظر شما حرام است ؟ اگر حرام است یا کراهت شدید اگر زنی تمام تلاش خود را بکند ولی بعضی مکانها شوهر به او بگوید بیا بنشین سر سفره آیا اثر ملکوتی آن برمیگردد؟
هوالعلیم
جائی بنشیند که نامحرم او را نبیند.