گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 697
تاریخ ثبت 1439/02/15
راهکاری برای مقابله با نگاه به نامحرم

چشمی که عادت به دیدن نامحرم کرده چگونه باید این عادت را کنار گذاشت حتی اگر نگاهی از روی هوس وشهوت نباشد
هوالعلیم
باید قبل از مواجهه با نامحرم انسان متذکّر باشد و بداند این نگاه از مرتبه و جایگاه نفس او می کاهد.